ระบบให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
ระบบให้บริการ MIS2
       
       
(215) 379-9606 (970) 205-3250
Kalmia
       
::>> ระบบส่ง มคอ.7  
   
(671) 483-0771
::>> EXPORT ข้อมูลนักศึกษา สำหรับลงทะเบียนอินเตอร์เน็ต
   
ระบบอื่นๆ  
7249328568
::>>แบบประเมินความพึงพอใจ งานหอสมุด
::>>รายงานภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่
601-390-0711
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000