(715) 237-1660
Produkty a služby Kanceláøská technika O spoleènosti
6024324419 (863) 325-4156 587-668-8187 Kontakty O spoleènosti
Homepage
     
Naše paušální ceny správy sítí zaèínaji na 1177,- Kè za mìsíc
Podívejte se více na balíèky podpory, které doporuèujeme pro malé firmy a spoleènosti s orientaèním poètem do 35 poèítaèù a max. 2 serverù
Reference, pøípadové studie, na èem pracujeme?
Prohlédnìte si naše realizované pøípadové studie. Migrace na Windows 2008 a Exchange 2007, pøechod z OSS na Small Business Serveru 2003, Terminal services, Citrix Metaframe Presentation server XPe
Správa sítí a pøedplacený kredit
Prohlédnìte si nabídku pro spoleènosti nevyžadující prùbìžnou správu sítì a technickou podporu, ale chtìjí mít garanci a zázemí v pøípadì potøeby, za výhodnou cenu
6108300509
Nabízíme kompletní a èásteèný outsourcing sítí nebo technologických èi systémových èástí. Souèástí všech služeb je dohoda o úrovni služeb SLA
Jak tenký klient šetøí náklady
Použitím technologie tenkého klienta mùžete dosáhnout zlepšení a finanèního zefektivnìní provozování vašeho IT
rosemary
Zkuste ousourcing. Je Vhodný pro støední spoleènosti, kde je nutný komplexní pøístup a vztah na dlouhodobé bázi
gash vein
581-324-9264Komplexní nabídka služeb
     
Cílem naší spoleènosti je zajistit komplexní nabídku služeb v oblasti IT podpory obchodu, komunikací a datových služeb. Slyšeli jste o nové technologii a nevíte kde získat bližší informace? Zeptejte se nás. Naši pracovníci a partneøi jsou odborníky ve své oblasti a pøipraví pro Vás nabídku dle potøeb Vaší spoleènosti.
 
   
 
 
Fungující kvalita
7705166152Fungující kvalita
     
Kvalita a spokojenost zákazníka patøí mezi priority naší spoleènosti. Chceme aby spol. NeTos s.r.o. byla pro Vás synonymem kvality a spolehlivosti! Dodáváme technologicky efektivní øešení za rozumnou cenu a pomáháme našim zákazníkùm prodloužit užiteènou životnost jejich IT infrastruktury.
 
   

 
Zde se dozvíte více informací o daném tématuKontaktujte nás
     

Sjednejte si nezávaznou schùzku s naším konzultantem. Pokud Vás naše nabídka zaujala, není nic lepšího, než sejít se s námi osobnì. Schùzka je možná ihned následující den. Nebudete èekat.

 
   
 
 

 


Naše certifikace:

d
citrix Partner - solution advisor

 

720-728-3031
Úvìr pro vaše podnikání, se kterým si mùžete dovolit investovat do poèítaèové techniky a softwaru, kterou vaše firma právì potøebuje.

 

 

© 2004 - 2009, Netos, s.r.o.., Všechna práva vyhrazena.
Outsourcing