logo GreenCube

biuro[at]greencube.com.pl
+48 500 663 603
+48 510 949 870
Green Cube

O NAS


krótko o dzia³alnoœci firmy...

Firma Green Cube zajmuje siê produkcj¹ donic dekoracyjnych oraz wk³adów do donic, warzywniaków, rozsadników, skrzyñ w standardowych wymiarach i gramaturze.

Dziêki zastosowaniu nowoczesnych maszyn jesteœmy w stanie dopasowaæ siê równie¿ do indywidualnych wytycznych klienta. Dbamy o to co polskie… dlatego do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy jedynie tekstylia od polskich producentów. Dobra jakoœæ, profesjonalizm oraz terminowoœæ skutkuje rosn¹c¹ popularnoœci¹ naszych wyrobów wœród producentów programu ogrodowego nie tylko na terenie Polski, ale równie¿ poza granicami kraju. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Green Cube

Oferta


Nasze produkty...
donice ozdobne tekstylne

Donice tekstylne

(806) 943-0621
(479) 239-5652

Wk³ady do donic

(418) 801-5927

Konfekcjono- wanie towaru

aukcje

Aukcje i sklep internetowy

/w przygotowaniu/

DONICE OZDOBNE


Kilka informacji o naszych donicach...

(321) 504-5757

W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo gamê dekoracyjnych os³on doniczkowych CUBE.

Mog¹ byæ one zastosowane zarówno w przydomowych ogródkach, tarasach czy balkonach, jak i w nowoczesnych wnêtrzach. Proponujemy Wam dwa modele, dostêpnê w kilku wariantach kolorystycznych, które ciekawie podkreœ³aæ naturaln¹ kolorystykê roœlin.

Dane produktu:

Rozmiar: 20x20 cm / o20 cm
PojemnoϾ: 1.75 l/ 1.4 l
Zastosowanie: do u¿ytku wewn¹trz i na zewn¹trz

Kolorystyka: jak na zdjêciu poni¿ej

donica Cordura

Dziêki zastosowaniu warstwy wewnêtrznej z agrow³ókniny, mo¿na w nich równie¿ sadziæ roœliny wszytkich typów.Roœliny posadzone w naszych doniczkach nie musz¹ byæ pielêgnowane w ¿aden wyj¹tkowy sposób.

Do produkcji naszych os³on doniczkowych CUBE u¿yliœmy specjalengo materia³u który nie blaknie na s³oñcu, nie przepuszcza wody ani wilgoci i jest bardzo wytrzyma³y oraz mo¿e byæ prany po zabrudzeniu.

Wypróbuj nasz produkt ju¿ teraz i ciesz siê zieleni¹ w domu.

donica Cordura
donica Cordura

WK£ADY DO DONIC


z agrow³ókniny (geotekstylu)
wk³ady geotekstyl

Ochrona twoich roœlin

Wk³ady do donic wykonujemy z agrow³ókniny wy³¹cznie polskiej produkcji. Agrow³óknina jest najczêœciej stosowanym wype³niaczem w donicach, rozsadnikach i warzywnikach. Dziêki swojej porowatej strukturze przepuszcza wodê i pozwalaj¹ na swobodn¹ cyrkulacjê powietrza, utrzymuj¹c tym samym optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju roœlin. W naszej ofercie posiadamy standardowe wymiary. Jeœli posiadasz nietypowy produkt skontaktuj siê z nami, pomo¿emy dobraæ Ci odpowiedni wk³ad. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przestawienia szczegó³owej oferty.

wk³ady agrow³óknina
wk³ady geotekstyl

KONFEKCJONOWANIE TOWARU


Blistry z dodatkami do twoich produktów

Przygotujemy i popakujemy...

W celu oszczêdnoœci twojego czasu, zajmiemy siê porcjowaniem, pakowaniem i przygotowaniem kompletnego zestawu dodatków do twoich produktów!

Nie ma znaczenia czy bêd¹ to ma³e wkrêty i œrubki czy du¿e zawiasy. Przygotujemy gotowy blister dok³adnie, szybko i po niskich cenach. Na ¿yczenie, mo¿emy dodaæ wszelkie etykiety, dodatki lub materia³y promocyjne klienta. Towar mo¿emy spakowaæ, w zale¿noœci od potrzeby, w woreczki strunowe, blistry lub metod¹ termozgrzewania folii.

Zapraszamy do przesy³ania zapytañ!

Kontakt


Zapytaj o ofertê...

Szczodre, ul. Klonowa 7
55-040 Mirków

+48 500 663 603

+48 510 949 870

biuro@greencube.com.pl