Krajowa Izba
Bieg³ych Rewidentów

(949) 702-2630
Z PRAC NAD USTAW¡
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
Pe³ne kalendarium
ZNAJD¬
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKO¦CI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
KARY BIEG£YCH REWIDENTÓW ORAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH
PUBLIKACJE KRAJOWE I MIÊDZYNARODOWE
PUBLIKACJE DOTYCZ¡CE ANTYKORUPCJI
ZOSTAÑ CZ£ONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SK£ADKI I OP£ATY

WYSOKO¦Æ SK£ADKI CZ£ONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Bieg³ych Rewidentów ustali³a wysoko¶æ sk³adki cz³onkowskiej bieg³ych rewidentów na 2016 r. na 400 z³ (100 z³ za kwarta³).
Krajowa Rada Bieg³ych Rewidentów ustali³a wysoko¶æ ni¿szej sk³adki cz³onkowskiej bieg³ych rewidentów na 2016 r. na 20 z³ (5 z³ za kwarta³).

WYSOKO¦Æ OP£ATY Z TYTU£U WPISU NA LISTÊ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Bieg³ych Rewidentów okre¶li³a wysoko¶æ op³aty z tytu³u wpisu na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych w 2016 r. na 1500 z³.

WYSOKO¦Æ OP£ATY Z TYTU£U NADZORU W 2016 R.

Op³ata roczna z tytu³u nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynno¶ci rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych osi±gniêtych w 2016 r., jednak nie mniej ni¿ 20% przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna op³ata roczna z tytu³u nadzoru za 2016 r. zostanie og³oszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 z³.

KIBR rozpocz±³ szkolenia liderów MSB

Ruszy³ projekt warsztatów, których celem jest przygotowanie lokalnych liderów szkoleñ ze stosowania Miêdzynarodowych Standardów Badania (MSB). Organizatorem i finansuj±cym warsztaty jest Krajowa Izba Bieg³ych Rewidentów a projekt koordynuje Centrum Edukacji KIBR.

KIBR obecny w europejskiej debacie o przysz³o¶ci audytu

Krajowa Izba Bieg³ych Rewidentów mocno zaznaczy³a swoj± obecno¶æ w debacie o przysz³o¶ci europejskiego audytu. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wyg³osi³ przemówienia na spotkaniach Izb – Bu³garskiej i Litewskiej. By³ tak¿e obecny na zgromadzeniu cz³onków Federacji Europejskich Ksiêgowych.

grece

24 osoby ukoñczy³y zorganizowan± przez Krajow± Izbê Bieg³ych Rewidentów „Akademiê trenera”. Uczestnicy sze¶ciodniowych warsztatów zdobyli wiedzê, o tym jak bardziej efektywnie uczyæ bieg³ych rewidentów. Wiedzê bêd± wykorzystywaæ przy okazji prowadzenia szkoleñ obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

KIBR obecny na pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wzi±³ udzia³ w pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy o bieg³ych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, które odby³o siê w Sejmie 13 grudnia 2016 roku. Prezes samorz±du by³ tak¿e obecny na posiedzeniu komisji ds. finansów publicznych 16 grudnia, w trakcie którego powo³ano cz³onków podkomisji odpowiedzialnych za prace nad projektem ustawy.

Federacja Europejskich Ksiêgowych to od dzi¶ Accountancy Europe

Federacja Europejskich Ksiêgowych (FEE) postanowi³a przy okazji obchodów 30. rocznicy istnienia instytucji od¶wie¿yæ swój wizerunek. Od 7 grudnia 2016 roku organizacja zmienia nazwê na Accountancy Europe. Zmieni³a siê tak¿e jej identyfikacja wizualna.

251-677-1044

Krajowa Izba Bieg³ych Rewidentów rozpoczê³a kampaniê „Bieg³y rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu”. Powsta³ ju¿ film promuj±cy profesjê oraz ulotki prezentuj±ce us³ugi bieg³ego rewidenta.

(775) 412-0423

Jakie s± ¼ród³a finansowania KIBR i na co wydawane s± pieni±dze samorz±du? Jak pracuje Izba i kto odpowiada za obs³ugê bieg³ych rewidentów? W koñcu, jak samorz±d wspiera swoich cz³onków i dba o ich interesy zawodowe? Zapraszamy do lektury folderu o tym, jak funkcjonuje KIBR.
<
1
2
3
4
5
6
7
>

Wiêcej aktualno¶ci


9074269315

Chcesz otrzymywaæ biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

/www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants (206) 805-6433 Akademicka Fundacja Rachunkowo¶ci i Audytu im. dr Piotra Rojka 970-322-6805   Forum Odpowiedzialnego Biznesu    Polski Instytut Dyrektorów  Wydawnictwo Rachunkowo¶æStowarzyszenie Emitentów Gie³dowych  Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce